Byen med et rikt kulturtilbud

Kultur

Arbeiderpartiet satser på et rikt kulturliv for alle, som inkluderer alle kulturuttrykk, fordi det er essensielt for oss som mennesker. Det gjelder både det profesjonelle og det frivillige musikk- og kulturlivet i byen vår. 

Det har i de siste årene vært interkommunalt samarbeid og dialog. Vi vil fortsette dette og ha felles kulturpolitiske mål. Denne dialogen er viktig for å sikre tilstrekkelig befolkningsgrunnlag også for smalere kulturarrangementer. Vi ønsker at kulturbyen Haugesund skal skape kultur som engasjerer, begeistrer og involverer publikum og kunstnerne. En kulturby for hele regionen.

Teateret er kjernen i det profesjonelle kulturlivet i byen. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at Teateret vårt blir mer synlig og en magnet for hele regionen. Vårt teater holder høyt profesjonelt nivå og skal være ledestjernen for profesjonelt kulturliv.

Behovet for øvingslokale – blackbox – er stort og vi vil arbeide for at teateret får en «Blackbox» i løpet av perioden.

En åpen og levende by med fokus på byutvikling preges av mennesker som ønsker å bidra til et spennende flerkulturelt kulturliv, en solidarisk frivillighetskultur og en inkluderende breddeidrett. Dette gir livsglede for den enkelte og utvikler samfunnet.Lokalt kulturliv og lokale idrettslag og organisasjoner gir i tillegg viktige bidrag til integrering og utjevning av sosiale forskjeller.

Kultur berører og beriker våre liv. Samtidig kan kultur bygge felles identitet og bro mellom mennesker med ulik bakgrunn. Dette er viktig i et samfunn som skal bygge på gjensidig respekt og forståelse.

Kulturlivet er med på å utvikle samfunnet, næringeslivet og byen. Et sterkt kulturliv er en viktig del av Haugesund rolle som regionsenter. Vi er avhengig av at kreativiteten stimuleres og at kunstnere har gode vilkår for å være pådrivere for videre innovasjon av byen vår.

Et godt og rikt kulturtilbud handler også om sentrumsutvikling. Skal byen være aktuell og pulserende «24/7», er vi avhengig av at kulturlivet er bærekraftig hver dag hele året. Mye av kulturaktivitetene skjer i byens sentrum. Det er dette som bidrar til å gjøre Haugesund attraktiv og spennende for byens innbyggere og besøkende.

Frivillig arbeid er med på å skape et samfunn med sterkere fellesskap og økt tillit. Medlemsbaserte frivillige organisasjonene gjør en stor innsats for et levende lokalmiljø og er en viktig demokratisk ressurs i storsamfunnet. Frivillige organisasjoner er også nødvendige for å bidra til sosial deltakelse og tilhørighet for mennesker som trenger bistand og tilrettelegging for å kunne delta.  

Haugesund arbeiderparti ser fram til at frivilligheten skal få en tydelig plass i den nye enheteni Haugesund kommune - for Kultur, Idrett og Frivillighet.

Haugesund Arbeiderparti vil:

 • At alle har tilgang til kulturopplevelser og at informasjon er lett tilgjengelig
 • At kulturen i Haugesund skal være for hele regionens innbyggere
 • Arbeide for at den nye enheten for Kultur, Idrett og frivillighet blir en sterk, fleksibel og hensiktsmessig organisasjon
 • Sørge for at kulturen blir ivaretatt på en god måte i den nye enheten
 • At kulturskolen gir tilbud til ALLE (uavhengig av økonomi og bakgrunn) også til små barn
 • Bedre samarbeidet mellom kulturskolen og grunnskolen – for eksempel «kulturskoletimen»
 • Opprettholde det kommunale tilskuddet til Den kulturelle spaserstokken slik at kulturformidling til eldre blir sikret
 • At barn og unge får oppleve kunst og kultur i skoletiden ved bl.a. å tilrettelegge for turneer samt gi Den kulturelle skolesekkens gode økonomiske rammevilkår
 • Sikre konsolideringsprosessen til Haugalandsmuseet AS
 • Ta vare på vår kulturarv med spesiell vekt på kystkulturen og Vibrandsøy
 • At kulturen integreres i by- og sentrumsutvikling på en tydeligere måte
 • Ha en helhetlig plan for kunst i det offentlige rom og utsmykking av offentlige bygg
 • Gi utøvende kunstnere i Haugesund gode arbeidsforhold og et godt støtteapparat samt styrke tilskuddsordningene
 • Styrke tilskuddene til frivillige lag og organisasjoner samt til utøvende kunstnere mv.
 • Fullføre rehabiliteringsprosessen av Haugesund Folkebibliotek Videreutvikle biblioteket som møteplass og arena for:

- folkeopplysning
- litteratur og leselyst
- norsk språk og læring
- kulturelle og litterære opplevelser
- digital opplæring

 • Tilrettelegge for en levende studentkultur
 • Påse at kulturarenaene driver etter gode integrerings- og inkluderingsprinsipper
 • Bevare og videreutvikle Festivalbyen Haugesund
 • Gi muligheter for etablering av nye kulturarrangement
 • Ha videre satsing på talentutvikling gjennom UKM og Nye Bølger
 • Sørge for at bydelshusene får gode forhold med sitt viktige arbeid med barn og unge i sitt lokalmiljøet
 • Bygge ut Edda med nye saler for å sikre bedre vilkår for både Filmfestivalen og enda bedre tilbud for byens innbyggere
 • Kultur- og opplevelseskort som sikrer deltakelse for ALLE barn

Er du enig med Haugesund Arbeiderparti om Byen med et rikt kulturtilbud?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!