Byen med et godt idretts- og friluftsliv

Idrett og frivillighet

Idrett og friluftliv for alle, betyr universell utforming og inkludering av PU og Paralympicsutøvere. Enkelte frivillige organisasjoner har allerede tilbud i dag, men det må legges til rette for flere.

Jevnlig fysisk aktivitet gir god mental og fysisk helse. For folkehelsen er tilrettelegging for bevegelse for alle det beste, enkleste og mest bærekraftige tiltaket.

Idrettslivet er en svært viktig arena for mestring, felleskap og fysisk fostring.

Haugesund Arbeiderparti vil bidra til et bredt spekter av idrettsopplevelser gjennom eksisterende og nye sports- og fritidsklubber. Kommunen må påse at klubbene som mottar støtte fra det offentlige gir tilbud til alle som ønsker det, uavhengig av økonomi. Det betyr også tilbud til PU og personer med nedsatt funksjonsevne (Paralympics)

Idretten er vår største frivillige organisasjon, og folk i alle aldre tilbys aktiviteter og fellesskap. Idrett skaper engasjement og begeistring og gir økt livskvalitet, trivsel og gode oppvekstsvilkår. Idretten er en unik arena for integrering, folkehelse, sosial utjevning og likestilling. Den er demokratisk og selvstendig.

Friluftslivet gir bevegelse og naturopplevelser - alene eller sammen med andre.  Gåtur i nærområder er i særklasse den aktiviteten som samler flest, jfr. kulturundersøkelsen for Haugalandet.

Det er nødvendig å utarbeide en helhetlig plan for byens unike tur- og rekreasjonsområder. De allerede etablerte bynære turstiene kan videreutvikles. God forvaltning og videreutvikling av Vibrandsøy, kyststien, Djupadalen og Byheiene gir fantastiske muligheter for et aktivt og rikt bynært friluftsliv med vandring i kystlandskap, skog og hei, bading og opphold i naturomgivelser. Vi vil også styrke arbeidet med å legge til rette for, og forvalte friluftsområder i kommunens nærmiljøer. Dette vil kunne gjøres gjennom incentivordninger og/eller støtteordninger til velforeninger e.l.

Haugesund arbeiderparti vil arbeide for bevaring av sammenhengende friluftsområder, utvikling av turveier, turstier, sykkelstier, tråkk og oppholdsplasser for hele befolkningen i alle faser av livet.

Haugesund arbeiderparti vil jobbe for å innføre opplevelseskortet for barn som trenger det. Dette kortet gir gratis adgang til en del kultur- og idrettsarrangementer.

Haugesund Arbeiderparti vil:

 • Igangsette tiltak for barn, unge og voksne som faller utenfor idrettsaktiviteter
 • Få fullført byggingen av nytt folkebad på Flotmyr
 • At alle barn skal lære å svømme innen 10-årsalderen
 • Gi alle mennesker mulighet til å delta i idrett ut fra egne ønsker og behov
 • Påse at idrettsarenaene driver etter gode integrerings- og inkluderingsprinsipper
 • Sikre flere gratis plasser slik at flere får drive med fritidsaktiviteter
 • Ha tett dialog med sportsklubbene om fortsatt godt samarbeid om idrett til byens befolkning
 • Prioritere midler til drift, vedlikehold og oppfølgning av det eksisterende tilbudet slik at alle får en mulighet til å bruke anleggene vi har
 • Åpne for nye idrettsgrener ved sambruk av eksisterende anlegg der dette er mulig
 • Videreutvikle gode og trygge grøntarealer i alle bydeler til lek og mosjon
 • Videreføre tilrettelegging og utvikling av Djupadalen og Byheiene gjennom en forvaltningsplan for området
 • Arbeide for at idrettsarrangementer der barn og ungdom ferdes skal være rus- og alkoholfrie
 • Sikre og videreutvikle Vibrandsøy som rekreasjonsområde
 • Påse at idrettsparken utvikles som et helhetlig, opplevelsesrikt område tilknyttet Vangen og Haraldsvang skole
 • Påse og påskynde at Idrettsparken, Haraldsvangen og øvrige friluftsområder tilknyttes et godt gang- og sykkelnettverk som gir barn en reell mulighet til å benytte disse på egenhånd
 • Ferdigstille rehabiliteringen av alle kunstgressbaner i idrettsparken og alle lokale «løkker» rundt omkring i kommunen
 • Sikre ordninger for gratis bruk av anlegg og utlån av utstyr for barn og unge
 • Styrke arbeidet med å legge til rette for, og forvalte, friluftsområder i nærmiljøet
 • Etablere Kyststien fra Indre kai til Asalvika
 • Fortsatt støtte opp om «toppfotballbyen Haugesund» gjennom avtalen om Haugesund Stadion mellom kommune, NAV, Haugaland Industri og FKH
 • Bygge minst to håndballflater i flerbrukshaller i idrettsparken sammen med ny ungdomsskole

Er du enig med Haugesund Arbeiderparti om Byen med et godt idretts- og friluftsliv?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!