Byen med helse for alle

Forebyggende arbeid og folkehelse

Helse for alle - Forebyggende arbeid og folkehelse

Haugesund Arbeiderparti er opptatt av at god helse er viktig for et godt og rikt liv. Arbeiderpartiet har ambisjoner for ALLE innbyggernes helse. Derfor ønsker vi å styrke alle fellesskapsløsninger også innenfor denne sektoren.

God folkehelse for alle utjevner også sosiale forskjeller.

Målet er et sømløst helsevesen fra forebygging via diagnose til behandling. For personer med livsstilssykdommer som kols, diabetes, psykiske lidelser og rus/rusmisbruk ønsker vi å styrke det forebyggende arbeidet bl.a. på frisklivssentralen. De som er i risikogruppene bør få tilbud om testing og utredninger regelmessig samt informasjon og råd om livsstil, kosthold etc.

Folkehelse er et bærende prinsipp for utjevning av sosiale helseforskjeller. Haugesund Arbeiderparti støtter opp om sykkel- og gå-strategien som viktige elementer i folkehelsen. Vi skal støtte opp om idrett, kultur og ideelle aktørers arbeid for å skape gode arenaer for helsefremmende aktivitet og trivsel for alle. Haugesund har fantastiske naturområder, som gir unike opplevelser og muligheter til rekreasjon. Vi vil at alle – også rullestolbrukere - skal kunne ta del i og få tilgang til natur og friluftsliv – gjerne i sine nærområder. Folkehelse inngår i alle deler av livet. En del av våre vi vil punkter dukker derfor opp også i andre kapitler.

Haugesund Arbeiderparti vil:

 • Prioritere folkehelse som et vesentlig element i alle politiske planer og vedtak
 • Satse på forebygging og tidlig innsats
 • Muligheter for alle til å nyte naturen og delta i uteaktiviteter
 • En aktiv gå- og sykkelstrategi som gjør det enklere å velge sykkel og gange i hverdagen
 • Sikre god fremkommelighet for alle til byens offentlige bygg og fellesarealer
 • Arbeide for gode busstilbud
 • Utvikle Vibrandsøy og Vangen med aktiviteter for alle
 • Ferdigstille turstien rundt Skeisvatnet og Eivindsvatnet og starte arbeidet med kyststi fra sentrum til Asalvika
 • Vedlikeholde turstier og bidra til at nye etableres
 • Bygge svømmehall/folkebad med aktiviteter og tilgang for alle
 • Samarbeide med frivillige organisasjoner om større sosial deltakelse for alle aldersgrupper

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Også mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres gode utviklingsmuligheter og aktiv deltakelse i samfunnslivet. Arbeiderpartiet vil arbeide for gode og nødvendige kommunale tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende.

Sykdom påvirker livssituasjonen både for de som er syke og deres pårørende. Det samme gjør nedsatt funksjonsevne fysisk eller psykisk. Pårørende som har store omsorgsoppgaver skal ha tilbud om nødvendig avlastning.

Alle som har behov for det, også mennesker med utviklingshemming, skal sikres gode, tilpassede og verdige helsetjenester som tar utgangspunkt i den enkeltes ønsker, interesser og vaner.

Vi ønsker et samfunn som tar vare på og inkluderer i fellesskapet, personer med alle typer lidelser. Alle mennesker, uansett diagnose, uansett funksjonsnivå, skal føle seg inkludert og oppleve respekt og mestring.

Arbeiderpartietet vil ta initiativ til en gjennomgang av helse og omsorgstjenester til innbyggere med utviklingshemning.  Alle skal motta individuelle og ikke kollektive tjenester.

Vi ønsker å sikre at husleienivået for kommunale leiligheter, spesielt for unge uføre, ikke er urimelig og til skade for den enkeltes økonomi slik at det ender med fattigdom, isolasjon og dårlig livskvalitet.

Vi vil satse på videreutvikling av velferdsteknologi for å lage trygge hjem. Trygghet i eget hjem er viktig for den enkelte og for pårørende – og er selve nøkkelen innen velferdsteknologi.

Kommunen har i dag ikke tilstrekkelig oversikt over tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen.

Haugesund Arbeiderparti vil:

 • Få foretatt en gjennomgang av helse og omsorgstjenestene til innbyggere med utviklingshemning og sikre at de er tilpasset den enkeltes behov, ønsker, interesser og vaner
 • At gjennomgangen også skal belyse unge uføres rettigheter - på boforhold, retten til å velge bolig, og på husleienivået for kommunale leiligheter for unge uføre
 • Få utarbeidet en plan for «bedre tilgjengelighet for alle», der man både kartlegger dagens status, og får en plan for å utbedre feil og bedre tiltak for fremtiden

Psykisk helsevern

Psykiske helseplager treffer flere enn vi aner i landet vårt, også blant unge. Forebyggende arbeid, lavterskeltilbud, oppfølging av psykiatrisk helseteam og skolehelsetjenesten er viktige satsingsområder for Haugesund AP. Også innen psykisk helsevern er tidlig innsats viktig. Vi vil arbeide for økt oppmerksomhet og forebygging av psykiske og fysiske lidelser i skole, barnehage og arbeidsplasser.
 Både kroppsfokus og prestasjonsangst har spesielt satt våre unge under press de senere år.

Haugesund Arbeiderparti vil derfor:

 • Jobbe for samarbeid med Høgskolen på Vestlandet om tilbud til studenter i den kommunal helsesøstertjeneste (Helsesykepleiertjenesten)
 • Ytterligere øke tilgangen til helsesøster (Helsesykepleier) ved alle barne- og ungdomsskoler
 • Få til 100 % sosiallærer på alle barneskoler med mer enn 300 elever

Rusomsorg skal være preget av at behandling og helse skal vektlegges fremfor kriminalitet og straff. Avhengighet er en sykdom.

En fremtid etter spesialisert rusbehandling

 • Botilbud med hjelp til å kunne bo selvstendig
 • Tilbud om tilpasset arbeid/meningsfulle aktiviteter
 • Hjelp til å bygge nye nettverk med familie og venner - i samarbeid med «kaffepraten» og Kriminalomsorg i frihet (ettervern)
 • Tilbud om voksenopplæring/yrkesopplæring
 • Lavterskeltilbud for å kunne ta hånd om egen helse. Et tilbud som også skal omfatte eldre
 • Recovery-metodikk – i samarbeid med brukernes egne organisasjoner

Pleie og omsorg

Haugesund Arbeiderparti ønsker en sterk, offentlig helsetjeneste for å sikre best mulig tilgjengelighet til helsetjenester for alle. Vi mener at den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste bærebjelkene i det norske velferdssamfunnet. Gjennom gode offentlige helsetjenester treffer man hele befolkningen, sikrer rettferdige helse- og omsorgstjeneste som er tilgjengelige for alle mennesker.

Haugesund arbeiderparti ønsker en godt utbygget hjemmetjeneste som er rustet til å gi tilpassede tjenester i hjemmet og heldøgns-bemannede omsorgsboliger. Dette vil sikre at enhver er sjef i eget liv og legger til rette for at den enkelte kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

Andelen eldre i befolkningen øker, og vi må finne nye løsninger for god eldrepolitikk i årene fremover. Med antatt vekst i de som forventes å trenge institusjonsplass, må Haugesund bygge et nytt sykehjem annethvert år fra ca 2025. Dette er svært utfordrende. Arbeiderpartiet har derfor allerede satt i gang et nytt prosjekt i kommunen som skal vurdere alternativer. I tillegg vil vi i kommende periode legge til rette for at prosjekt med Seniortun/seniorlandsby i forbindelse med utbyggingen på Flotmyr. En integrering av seniorer med andre befolkningsgrupper, skaper gode bomiljøer. Velferdsteknologiske løsninger er også en del av den fremtidige løsningen for den sterkt økende eldre generasjonen.

Eldre mennesker ønsker å bo hjemme så lenge de kan. Det viktigste og mest fremtidsrettede grepet vi kan ta for en verdig og trygg alderdom, er å legge til rette for at den enkelte kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

Eldre er i dag friskere enn tidligere generasjoner. Vi blir eldre og ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Kommunen må ha fleksible sykehjemsplasser som tilbyr avlastningsopphold, tilbud om 24-timers tilsyn og gode hjemmebaserte tjenester. Boliger skal ivareta mulighetene for sosialt liv. Et positivt samarbeid med frivillige organisasjoner kan bidra til økt sosial deltakelse i alderdommen.

Liggetid i sykehus går stadig ned og kommunen får ansvar for stadig dårligere pasienter. Vi vil arbeide for å øke kompetansen hos personalet i sykehjem og avlastningsinstitusjoner slik at kommunen er rustet til å ta dette ansvaret. De ansatte skal føle seg trygge i møtet med disse pasientene og pasientene skal ikke bli kasteball mellom kommuner og sykehus.

Eldre i Haugesund skal ha en trygg og aktiv alderdom. I tråd med at eldre i dag er friske lenger og at vi lever lenger, skal kommunen bidra til at seniorene i Haugesund kan ha styring i eget liv.

Haugesund arbeiderparti vil at seniorer i Haugesund kommune skal:

 • Få tilbud om helseveiledning og hjelp til å koordinere helsetjenester
 • Får tilbud om forebyggende hjemmebesøk
 • Merke at kommunale tjenester i hjemmet organiseres og effektiviseres slik at den som er bruker av kommunale tjenester, får færrest mulig personer å forholde seg til
 • Gjøre avtaler med pårørende om tiltak/omsorg som de pårørende selv ønsker å ta ansvar for, hva slags type tiltak familien kan yte, når og i hvilket omfang.
 • Sørge for at pårørende som påtar seg frivillig omsorg for sine nærpersoner, kan få avtale med kommunen om avlastning – fordelt gjennom året
 • Sikre at Haugesund kommune tilbyr enkeltrom ved langtidsplasser til de som ønsker det og at det legges til rette for at ektepar/samboere kan bo sammen
 • Skal oppleve at den kommunale helsetjenesten organiseres optimalt for å sikre at seniorer i sykehjem får forsvarlig medisinsk tilsyn og hjelp
 • Sikre at helsetilbudene i Haugesund kommune oppfattes som helhetlige og koordinerte
 • Innføre et digitalt system som kan ivareta god kontakt mellom bruker av kommunale tjenester og det kommunale hjelpeapparatet. Kommunens innbyggere skal oppleve god service og forutsigbarhet ved at det gis oversikt over hvilke tjenester man har vedtak om – med muligheter for å gi digitale tilbakemeldinger
 • Selv om digitaliserte løsninger i framtiden skal være Haugesund kommunes førstevalg innen kommunikasjon, skal seniorer som ikke vil eller kan benytte seg av dette, ha et likeverdig tilbud om kontakt pr. brev og telefon slik de er vant med i dag
 • Kommunen skal ha tilbud om opplæring i bruk av digitale enheter og digital kommunikasjon for seniorer som ønsker det

E-helse og velferdsteknologi

Haugesund arbeiderparti ønsker bruk av velferdsteknologi som er tilgjengelig for alle gjennom gode offentlige tjenester. Ulike hjelpemidler kan gi trygghet og dermed mulighet for å bo lenger hjemme. Klok bruk av velferdsteknologi må være en naturlig del av boligpolitikk og kommunes boligpolitiske planer.

Som ansatte i helsevesenet vil man bruke de varme hendene sine til det som trengs. Med det økende antall eldre må teknologien bistå med å forenkle oppgaver for å gi økt trygghet og sikkerhet. På den måten vil ansatte kunne gi bedre kvalitet på pleie og omsorg i tjenestene.

Løsninger som for eksempel trygghetsalarmer utformet som et smykke, en automatisk dusjheis, fallalarm kan bidra til at man kan bo hjemme lengre. Utviklingen av sensor-teknologi går raskt.

For å løse mange av morgendagens utfordringer ønsker Haugesund arbeiderparti moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi og digitale hjelpemidler velkommen. E-helse vil bli en viktig del av fremtidens helse- og omsorgstjeneste, og kan sikre informasjonsflyt mellom tjenestesteder på ulike nivåer i helsetjenesten. Det må fortsatt være oppmerksomhet rundt organisatoriske tilpasninger og satsing på kompetanseutvikling blant de ansatte for å møte mulighetene og utfordringene som ligger i e-helse.

Bolig og hjelpemidler i bolig

 • Få hjelp til å kunne bo i eget hjem så lenge man kan og vil
 • Få tilgang til og hjelp til å kunne bruke hjelpemidler som styrker egen mestring i hverdagen
 • Få tilbud om å bli knyttet til kommunal respons-sentral som raskt svarer på din tilkalling og gir hjelp når du trenger det
 • Sikre øremerkede tomter for boligenheter med fast bemanning for seniorer som ønsker å bo sammen i nye boligområder

Fritid og aktiviteter

 • Fortsatt ha et treffsted ved Havnaberg Seniorsenter
 • Sikre at Haugesund kommune forplikter seg til å samarbeide med frivillige og ideelle organisasjoner for å støtte opp om kulturelle aktiviteter med og for seniorer
 • Få opplæring og hjelp i bruk av digitale hjelpemidler Ha gode kollektive busstilbud i kommunen vår
 • Oppleve at parker og gangstier er lett tilgjengelig for alle
 • Sikre at seniorer i sykehjem som ønsker det, får jevnlig tilbud om aktiviteter utendørs
 • Sikre at seniorer i sykehjem kan delta i ulike aktiviseringstilbud – tilpasset den enkeltes behov

Fastlegeordning

Haugesund arbeiderparti ønsker en velfungerende fastlegeordning som har god tilgjengelighet.

Det har vært vanskelig å skaffe tilfredsstillende dekning på fastlegeordningen i Haugesund. Haugesund Arbeiderparti vil i neste periode søke samarbeid med Helse Fonna, Universitetsfondet, Sykehuset i Stavanger (SUS) og Universitetet i Stavanger (UiS) for å finne samarbeidsmodeller for en bedre fastlegeordning i fremtiden. Dette vil også gjelde felles forskningsprosjekter.

Hvis Høyskolen på Vestlandet (HVL) får offentlig doktorgrad (PhD), skal Haugesund kommune være klar med prosjekter og kandidater og bli en forskningskommune. Forskning blir et krav i framtiden i kommunene, og her skal Haugesund ligge i forkant.

Er du enig med Haugesund Arbeiderparti om Byen med helse for alle?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!