Formål for Haugesund AP

Arbeiderpartiets formålsparagraf ligger til grunn for vårt arbeid

§1 Formål:

Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vi ønsker en verden uten krig og fattigdom, der frie og likestilte mennesker har innflytelse på sine livsvilkår, der menneskene lever i harmoni med naturen, og der kapitalistisk utbytting bekjempes.

Arbeiderpartiet vil videreutvikle vårt land som et demokratisk samfunn, og vi samarbeider med mennesker som kjemper for demokrati og menneskerettigheter i andre deler av verden. Arbeiderpartiet vil stimulere toleranse og mangfold og bekjempe alle former for diskriminering. Vi vil bygge på et samvirke mellom arbeid og kapital, og ut fra vårt grunnsyn vil vi utvikle folkets vilje til samfunnsansvar og samfunnsmakt.

For å virkeliggjøre formålet vil Arbeiderpartiet søke oppslutning i demokratiske valg. Våre sosialdemokratiske verdier skal være retningsgivende for vårt politiske arbeid.

Omsatt til lokalpolitikk i Haugesund betyr frihet, likhet, solidaritet og sosialdemokratiske verdier at vårt grunnprinsipp er gode fellesskapsløsninger som kommer alle innbyggerne til gode i alle faser av livet. Det betyr:

  • Gode fellesskapsløsninger og velferdstjenester
  • Gode barnehager, enten de drives i privat eller kommunal regi
  • En god fellesskole, med et godt sosialt og faglig miljø som bidrar til at barn vokser opp til å bli deltagende samfunnsborgere
  • Helse- og omsorgstjenester som ivaretar innbyggere med ulike forutsetninger i alle faser av livet
  • At alle boliger uansett størrelse og prisklasse, skal ha kvaliteter som gir gode boliger og godt bomiljø
  • Byutvikling hvor byen vokser fra et levende sentrum og utover og som innbyr til aktivitet
  • At det skal være enkelt å ta seg fram til fots og på sykkel eller med buss
  • At hensyn til den enkelte ikke skal gå på bekostning av fellesskapets interesse

For arbeiderpartiet er det viktig at grunnleggende tjenester og felleskapsverdier styres av demokratisk valgte organ. Det er det offentlige som har ansvaret og det er offentlige midler, våre skattepenger, som overføres fra stat og kommuner til drift også av private barnehager, private skoler, private helsetjenester. Dette er grunnleggende tjenester som skal være tilgjengelige og gode for alle uavhengig av en bedrifts eller den enkeltes økonomi.  

Arbeiderpartiet vil opprettholde velferdssamfunnet med små forskjeller og like muligheter, rettigheter og plikter for alle, og som tidligere generasjoner kjempet fram i forrige århundre.

Det kom ikke av seg selv, det har gradvis vokst fram i løpet av 120 år - en flik av historien. Vi ser at det raskt kan svekkes bitvis og umerkelig ved «justeringer» av arbeidsmiljølov, uføretrygd, støtteordninger for psykisk utviklingshemmede, inntektsgrenser for bostøtte, redusert kjøpekraft for pensjonister eller gjennom privatisering av tjenester.

At vi går i samme barnehage, samme klasse og skole uavhengig av kulturell, religiøs, rasemessig eller økonomisk status, er en viktig egenverdi for Arbeiderpartiet. Det er også viktig for å kunne ta vare på et samfunn med små forskjeller og med respekt for hverandre.

Er du enig med Haugesund Arbeiderparti om Formål for Haugesund AP?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!