Byen med et sterkt lokaldemokrati

Demokrati

Arbeiderpartiet ønsker at folk i alle aldre og med ulik bakgrunn skal ha like muligheter til demokratisk deltakelse og til å forme Haugesund, for å sikre et levende lokaldemokrati.

Arbeiderpartiet vil ha lokalpolitikere som tar politisk ansvar. Folkevalgte må gis grundig opplæring slik at det oppleves som trygt å bekle alle roller som følger med vervet. Befolkningen må kunne være trygge på at de folkevalgte tar ansvarlige beslutninger.

Vi vil også skape arenaer der innbyggere kan delta i politiske prosesser i kortere perioder. I vår starter et pilotprosjekt for å få lærdom av prosesser der næringsliv, innbyggere og politikere sammen finner fram til nye og bedre løsninger.

Arbeiderpartiet mener at kommunale oppgaver skal løses med demokratisk folkevalgt styring, og at verdier først og fremst skal forvaltes av kommunen. Kommunen forvalter store verdier på vegne av fellesskapet gjennom aksjeselskap, interkommunale selskap og foretak. Arbeiderpartiet vil øke bevisstheten og åpenheten rundt hva kommunen eier, hvorfor kommunen eier, hvordan kommunen eier, virksomhetenes formål og drift.  

Haugesund Arbeiderparti vil:

  • Sikre deltakelse og inkludering i politisk og frivillig arbeid
  • Støtte og styrke arenaer for innflytelse og deltakelse for innbyggerne
  • Bidra til at barnas bystyre og ungdomsrådet opprettholdes
  • Videreutvikle dialog med studentene og studentsamskipnaden ved Høyskolen på Vestlandet (HVL)
  • At retningslinjer for kommunens eierskap i aksjeselskap, interkommunale selskap og øvrige foretak skal videreutvikles
  • Sikre åpenhet, demokrati og innsyn i kommunalt eide selskaper
  • At attføringsbedriftene skal være eid og drevet av det offentlige
  • Sikre at brukere, både grupper og individer, blir hørt før beslutning tas i planer og ordninger som kan omfatte dem
  • Forsvare ytringsfriheten

Er du enig med Haugesund Arbeiderparti om Byen med et sterkt lokaldemokrati?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!