Norges vakreste by

Byutvikling

Haugesund arbeiderpartis visjon for byen er at vi vil bygge «Norges vakreste by». Når byen skal utvikles skal det være kvalitet i alt som gjøres. Et hvert tiltak i Haugesund sentrum skal bidra til byliv.

Haugesund sitt fortrinn på Haugalandet er de bymessige kvalitetene. Byen er liten i areal, men rik på innhold. Arbeiderpartiet ønsker å styre veksten inn mot sentrum – for å kunne bidra til å skape et pulserende regionssenter hvor det er aktivitet 24/7.    

Vi har tro på den urbane byen og tro på Haugesund sentrum.

Haugesund arbeiderparti konstaterer at Rogaland valgte å ikke inngå i det nye Vestland.
 Vår kommunegrense mot Sveio er fortsatt også fylkesgrense. Det ble heller ikke noen kommunesammenslåinger i den perioden som nå avsluttes. Kommunene på Haugalandet er likevel fortsatt tjent med å stå sammen i mange saker.

Haugesund skal styrke sin rolle som regionssenter gjennom prioritert fortetting innenfra. Ny og fremtidsrettet infrastruktur skal på sikt støtte opp om en utvikling som gir en kortreist hverdag med et levende og aktivt bysentrum. Med fokus på mennesket skal vi planlegge, og på sikt, skape Norges vakreste by som bygger på byens egenart og fortinn - kvadraturen og Smedasundet.

Haugesund Arbeiderparti vil:

 • Fortsette å prioritere Haugesund sentrum som kommunens primære investeringsarena. Dette skal skje i tett dialog med næringsliv og investorer.
 • Fortsette oppgradering av sentrum i henhold til ny gatebruksplan/formingsveileder med nye og aktive byrom og møteplasser for alle alders- og befolkningsgrupper i hele sentrum

- Sette årlig av investeringsmidler til sentrumsutvikling i kommunebudsjettet
- Implementere flere gateprosjekter tilsvarende nye «fra Bytunet til Byparken»
- Sørge for at byens gater og uteområder også er tilgjengelig/fremkommelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne – sikre universell utforming
- Etablere skikkelige sykkeltraseer etter at prøveordningen i Skjoldavegen er avsluttet
- Opparbeide allmenningene mellom indre kai og Strandgata for å sikre kommunikasjonen på tvers mellom Haraldsgata og Indre kai og innsyn til sjøen

 • Følge opp de klare føringene som ligger i kommuneplanens samfunnsdel om by- og sentrumsutvikling. Det betyr:

- Prioritere og styrke handelsutvikling i sentrum
- Begrense ytterligere detaljhandel utenfor sentrum
- Prioritere, styrke og tilrettelegge for betydelig flere kontorarbeidsplasser i sentrum

 • Kontinuerlig rullering av sentrumsplanen som stadig skal styrke by- og sentrumsutvikling
 • Stille krav om landskapsarkitekt i alle byggesaker
 • Bevare og legge til rette for ny og god arkitektur
 • Ivareta byens grønne lunger, og tilrettelegge for flere møteplasser og grønne parker
 • Sørge for at infrastruktur som vann, kloakk, elektrisitet og IT tas inn i planleggingen på et tidlig tidspunkt slik at framtidig graving i sentrum kan reduseres til et minimum
 • Få utarbeidet plan for hensiktsmessig og framtidsrettet avfallshåndtering i sentrum. (I samarbeid med HIM)
 • Tilrettelegge for bedre kollektivtilbud til og fra sentrum
 • Etablere parkeringsanlegg under gateplan med tilstrekkelig kapasitet og god atkomst til og fra arbeidsplasser og handel i sentrum

For å sikre målsetting om «Norges vakreste by», vil Haugesund Arbeiderparti fram mot 2040:

 • Doble andelen boliger innenfor sentrumsplanens nedslagsfelt
 • Styrke handelen slik at hele Haraldsgata blir fylt med butikker - også videre opp mot Flotmyr
 • Arbeide for en variert boligstruktur med leiligheter i ulike størrelser i sentrum
 • Stadig «utfordre» og videreutvikle kommune- og sentrumsplaner til å tilrettelegge for god by- og sentrumsutvikling
 • I nye områder langs vestsiden av hele Karmsundgata legges spesielt til rette for barne- og ungdomsfamilier
 • At Haugesund som en kompakt by ligger på Norgestoppen i kollektivbruk og andel syklende og gående
 • Etablere Haugesund som en aktiv 24/7 regionhovedstad som eies av hele regionen –  som man føler tilhørighet til og er stolt av

Er du enig med Haugesund Arbeiderparti om Norges vakreste by?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?



Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!



Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!



Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!