Byen der alle barn og unge skal med

Barn og unge

Alle barn skal med

Det er trygghet, kunnskap, kreativitet og skapertrang som gjør barn i stand til å skape seg gode liv og å løse morgendagens utfordringer. Gode barnehager og en god offentlig skole fra 1.-13. trinn, er avgjørende for at vi også i fremtiden skal ha et godt samfunn og nyskapende næringsliv i fylket.

Drift av barnehager

Drift av barnehager i Haugesund skjer pr. i dag i hovedsak av private aktører (ca 90 % private). Foreldrebetaling dekker en liten del av det det koster å ha et barn i barnehagen. Resten dekkes av kommunen, også i private barnehager. 

Kostnaden i de kommunalt drevne barnehagene er grunnlaget for overføringene til de private barnehagene. Det er derfor svært vesentlig at de kommunale barnehagene drives så effektivt som mulig. Dette er et viktig argument for hvorfor flere barnehageplasser skal legges i offentlig regi.

I løpet av de senere årene er Solandsbakken og Sagatun barnehager kraftig modernisert og effektivisert. Det er også vedtatt å planlegge for ny kommunal barnehage som del av utbygging på Flotmyr, dersom byutviklingen går som vi ønsker. Haugesund Ap ønsker å oppgradere de eksisterende kommunale barnehagene for å kunne fungere effektivt før nye bygges – og det er påvist reelle behov.

Kommunens har ansvar som øverste tilsynsmyndighet for barnehagene uavhengig av eierstruktur. Det er derfor viktig at kommunen selv opprettholder tilstrekkelig kompetanse i barnehagedrift til å kunne ivareta tilsynsrollen

Gjennom denne tilsynsrollen skal vi påse at rammeplan for barnehager følges og at alle barn i kommunen skal trives, leke og lære i barnehagen. Dette gjelder alle barn, også de med spesielle behov.  Her har kommunen en viktig rolle og disse plassene er ofte i de kommunale barnehagene.

Vi er også opptatt av «tidlig innsats» i barnehagen for å sikre rett hjelp tidlig. Dette påvirker barns videre utvikling både i skolen og i senere arbeidsliv.

Haugesund arbeiderparti vil:

 • Gi tilbud til alle som ønsker barnehageplass
 • At barna skal trives, leke og lære i barnehagen
 • Ha makspris for alle og søskenmoderasjon, som gjør at du betaler mindre hvis du har mer enn ett barn i barnehage
 • Ha høy kvalitet på barnehagetilbudet
 • Gi foreldre økt innflytelse og reell medvirkning i barnehagen
 • Øke andelen kommunale barnehageplasser slik at balansen mellom private og kommunale barnehager blir gunstigere
 • At utbygging av barnehager skal sikre et godt tilbud i alle bydeler tilpasset behovet. Dette gjelder uavhengig av om utbyggingen skjer i kommunal eller privat regi
 • Gi tilbud til alle som ønsker barnehageplass og påse at alle barn blir ivaretatt i sine barnehager – uansett det enkelte barns behov
 • Sikre «tidlig innsats» i barnehagene for å identifisere og forebygge vansker på et tidlig tidspunkt i barns liv
 • Bygge og drifte gode og kostnadseffektive barnehager

I skolen skal alle med

Lik rett til utdanning er grunnleggende for å utjevne sosiale forskjeller. Det er en styrke at barn og unge, uansett bakgrunn, møtes i den offentlige fellesskolen og sikres tilgang til gratis utdanning av høy kvalitet.  

Vi er opptatt av å skape en god og moderne fellesskole med rom for alle og med like muligheter til læring og utvikling uavhengig av foreldres økonomi og bakgrunn. Alle skal få mulighet til å utvikle egne evner og ha frihet til å velge sin fremtid. Med en god skole for alle vil vi sammen skape framtiden for innbyggerne i Haugesund kommune.

Haugesund Arbeiderparti er skeptisk til oppblomstringen av privatskoler. Disse finansieres i stor grad gjennom kommunale midler midler (85%). Kommunen disponerer tilsvarende mindre til å drive egne skoler. De private aktørene henvender seg ofte til elevene basert på livssyn eller gjennom å konkurrere om tilbudene. At vi går i samme barnehage, samme klasse og skole uavhengig av kulturell, religiøs, etnisk eller økonomisk status, er en viktig egenverdi for Arbeiderpartiet. Haugesund Ap har ambisjoner på vegne av ALLE elevene.

Etter at vi i 2017 klarte å innføre digitale enheter til alle elever i Haugesundskolen har vi lagt grunnlaget for digitaliseringen i skolen. Det viktigste med denne innføringen er sosial utjevning og å sikre at alle barn har lik mulighet til å lære seg grunnleggende digitale ferdigheter.

I de kommende årene vil vi prioritere aktiv bruk av disse enhetene i både undervisning og hjemmearbeid.

Haugesund Arbeiderparti vil på vegne av alle kommunens barn:

 • At elever i Haugesund skal få øke sitt læringsutbytte og livsmestring gjennom vår IKT satsing
 • Sikre alle elever en mulighet til å lykkes og ta i bruk sine evner
 • Haugesund skal fortsatt være en realfagkommune
 • At alle barn og unge skal ha tilgang til kulturtilbud og idrettsaktiviteter
 • Få pilotskoler med leksefri Heldagsskole. Elevene får et bredere tilbud på skolen, også måltid og praktisk estetiske fag. De får gjort ferdig mesteparten av leksearbeidet i skoletida
 • Omlegge deler av spesialundervisningen slik at flest mulig får hjelp innenfor ordinær undervisning. (Se på «Alle med –prosjektet»)
 • Styrke enhetene PPT, Helsesøstertjenesten og Barnevern på lavterskelområder som kan virke forebyggende
 • Se på muligheten for en samlokalisering
 • Ha fokus på psykisk helse, rus og fortsette fokuset på tidlig innsats
 • Fortsette styrking av helsesøstertjenesten i skolen til å bli daglig tilbud ved alle skoler
 • Sørge for større fokus på utenforskap og inkludering, slik at alle barn opplever trygge og gode oppvekstsvilkår i skolen
 • Styrke samarbeidet mellom skole og forebyggende politiarbeid
 • Styrke skolebibliotek og lesing
 • 100 % sosiallærer på barneskoler med over 300 elever
 • Sikre oppgradering av Haraldsvang skole
 • Sikre oppgradering av Breidablik skole
 • Etablere en oppgraderingsplan for alle skolebygg slik at man unngår det vedlikeholdsforfallet som har vært ved en del av skolene de siste tiår
 • Gjennomføre bygging av nytt svømmeanlegg for å tilby god og trygg svømmeopplæring for alle
 • Sikre 1 time fysisk aktivitet hver dag for alle barn i 1-10 trinn
 • Innføre ordning med skolefrukt som forsøksprosjekt i 2020
 • Innføre frokost i skolen som forsøksprosjekt i perioden
 • Få på plass en ny skolebruksplan som ivaretar både effektiv skoledrift, et godt skolemiljø og gode lokalsamfunn

Er du enig med Haugesund Arbeiderparti om Byen der alle barn og unge skal med?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!