Om Kultur, Idrett og Frivillighet (Nye KIF)

Hvordan lånegarantier og aktivitetskort kan gi oss gode liv

Roald Bø

Roald Bø

Bystyremedlem AP og Utvalgsleder KIF

Mange har hørt om det utvidede kulturbegrepet. Det dukket opp på 70-tallet og skapte uro i finere kretser - hvor skulle dette ende? Var alt kultur nå? 

Men går vi til selve begrepet kultur er den ytterste definisjonen at all menneskelig handling som ikke er genetisk programmert (biologisk automatisert) er en kulturhandling.

Nå har vi i 2019 samlet Kultur, Idrett og Frivillighet (KIF) i en enhet. Trolig på overtid om vi skal ta kulturbegrepet på alvor. Dette gir oss anledning til å trekke flere krefter mot samme mål - som er å gjøre utfoldelse innen kultur-, idretts og frivillighetslivet i Haugesund attraktivt for alle! Så hvordan oppnår man dette? Organisering er ikke alt - det trengs mål, mening, midler og medvirkning.

Dette er noe av hva Haugesund Arbeiderparti har under arbeid:

Kommunal lånegaranti

  • I dag kan kommunal lånegaranti kun gis idrettslag. Vi er i ferd med å endre kommunens retningslinjer slik at anlegg for kultur eller frivillighetsformål også kan gis kommunal lånegaranti og bedre lånebetingelser.
  • I mange innspill til arbeidet med kulturplanen ønskes et lett tilgjengelig kulturhus med mange verkstedsfunksjoner. Nå vil vi eksempelvis kunne støtte privat etablering av kulturfunksjoner i Stålehuset med lånegaranti.
  • Stålehuset kan slik bli byens nye kulturverksted og bydelshus for Hasseløy med direkte tilknytning til kyststien og Vibrandsøy. Der har kommunen, fylket og Turistforeningen et stort kulturmiljø som trenger aktivisering.  Samles alle disse muligheten får byen et fantastisk fleksibelt kulturverksted i internasjonalt format.
Forslag til etablering av kulturfunksjoner i Stålehuset, Ill. Ark. Therese Saltvedt

Forslag til etablering av kulturfunksjoner i Stålehuset, Ill. Ark. Therese Saltvedt

Aktivitets”kort”

Det er dessverre slik at mange barn og unge ikke får delta i aktiviteter av økonomiske grunner.  Vi arbeider for å forenkle og utvide dagens uoversiktlige støtteordninger med et digitalt aktivitetskort, en app.

Her vil i tillegg til rabatter eller stønad for kino, svømmebasseng, forestillinger, teater og lån av utstyr også medlemskap i idrettslag og foreninger innbefattes.

Frivillighetssentraler

Dagens frivillighetssentral dekker hovedsakelig frivillighetsarbeid rettet mot omsorgssektoren. Dette arbeidet skal naturligvis fortsette, men vi ønsker utvide med flere sentraler og en frivillighetskoordinator. Målet er at frivillighetssentralene også skal dekke idrettslivet, friluftslivet og kulturlivet

Markaplan

Tur i skog og mark er overlegent den den mest brukte kulturaktiviteten. Uten søndagsturene ville det stå dårlig til med folkehelsa! Vi vil at kommunen i plan for Bymarka tar ansvar for skjøtsel i samarbeid med frivilligheten.  

Kulturbegrepet omfatter også kulturlandskapet og vår opplevelse av naturlandskapet. Vi vil kjempe for at Haugalandets landskap ikke legges ut til vindkraftindustri.

Idrettsanlegg

Idretten står med mange bein solid plantet i byen! Når dette skrives venter vi på at FKH skal banke PSV. I denne perioden er det endelig planlagt og funnet midler til nytt folkebad på Flotmyr. Vi ønsker også at nye Haraldsvang skole skal kunne tilby en fullverdig idrettslinje i en god, offentlig skole!

Til slutt: Det er ingen motsetning mellom et sterkt offentlig tjenestetilbud og frivilligheten. Tvert imot! Arbeiderpartiet har gitt og vil fortsette med å gi flere midler til frivillig arbeid, -i forståelse av at alle menneskelige aktiviteter griper inn i hverandre, at vi alle er enkeltmennesker og at ingen klarer seg alene.

Og at om kultur ikke er alt, er vår opplevelse av alt kultur!

Godt valg!