Hvem som styrer betyr noe!

4 år med AP

Av Ingeborg Skjølingstad, Gruppeleder og
Johanne Halvorsen Øveraas, Varaordførerkandidat

September 2015 sa Haugesund sine innbyggere et rungende ja til Arbeiderpartiet. Over 40 % av dere sa gjennom stemmeseddelen ja til at dere ønsket et Haugesund med Arbeiderpartiet i førersetet. Vi har sammen med koalisjonen vist oss tilliten verdig. Vi har vist at hvem som styrer betyr noe.

Vår viktigste valgkampsak i 2015 var å få orden på kommuneøkonomien etter mange år med underskudd. 2 år seinere - i 2017 - var kommunens økonomi i balanse. Over 165 millioner i akkumulert underskudd er nedbetalt og kommunen har igjen styring over egen økonomi og betydelige kommunale reserver.  

For dere betyr dette at ingen trenger å ligge på dobbeltrom på sykehjem. Haugesund skal være en god kommune å bo i også når vi blir eldre. Arbeiderpartiet skal sikre en trygg eldreomsorg for alle. Vi har i perioden økt kostøre på ernæring. Ernæring er et viktig kvalitetsområde innen eldreomsorgen, de eldre skal ha god og sunn mat i Haugesund kommune. Videre har vi startet prosjekter for å sikre økt grunnbemanning innen helse og omsorg. Dette er nødvendig for å kunne tilby en eldreomsorg av høy kvalitet, også i fremtiden.

Kommunen er nå rigget til å investere i fremtiden vår – ungene våre. Vi har modernisert Solandsbakkane barnehage og bygget ny barnehage på Sagatun.  Ny barnehagestrukturplan som viser fremtidsrettet organisering av sektoren er vedtatt. Høsten 2018 fikk alle elevene i haugesundsskolen pc eller nettbrett. Flere av skolebyggene er rustet opp, - Gard skole, Austrheim skole og Skåredalen.  Vi tar barna våre på alvor! Vi vet at tidlig innsats er viktig og har økt andelen jordmødre og helsefagarbeidere i kommunen. Vi har fått på plass tiltak for å kunne imøtekomme de barna som trenger litt ekstra, i hjemmet, i barnehagen, på skolene eller i nærmiljøet.

Vi er bevisst vårt ansvar som arbeidsgivere. I perioden 2015 – 2019 har andelene faste, hele stillinger innen helse – og omsorg i Haugesund kommune økt med 50%. Til tross for at regjeringen har svekket arbeidsmiljøloven, har koalisjonen vedtatt at kommunen ikke skal ansatte i midlertidige stillinger. Vi har vedtatt krav om at kontrakter Haugesund kommune inngår, skal omhandle bruk av lærlinger og begrense antall underleverandører– som tiltak mot sosial dumping. I tillegg må alle som leverer tjenester til kommunen rapportere inn daglig bruk av lærlinger – dette er unikt for Haugesund. Vi har også prioritert egne lærlingeplasser. Kommunen vil før utgangen av 2019 ha økt antall lærlinger med 50%, til sammen 75.

Vi sa vi skulle satse på sentrum, og det har vi gjort. Biblioteket er snart klar for åpning etter totalrehabilitering. Den nye bibliotekparken er etablert som en grønn lunge, ikke minst for barnefamilier. Prosjektet «Fra Bytunet til Byparken» har gitt en flott og mer levende bygate -  etter at det forrige politiske flertallet stanset prosjektet. Skatepark er etablert i Grytå, flere offentlige bygg er rustet opp, ny sentrumsplan bidrar og tilrettelegger i større grad for nyinvesteringer og snart vil ny områdeplan for Flotmyr bli vedtatt. Vi har sammen med Museet sikret at Wrangelhuset og hagen blir tilgjengelig for alle i framtiden. Det begynner å vise igjen at vår satsning på sentrum er alvorlig ment.

Vi har vist styringsvilje og styringsevne i perioden, men har så vidt startet arbeidet for å gjøre Haugesund fremtidsrettet og attraktiv. Vi trenger fortsatt din tillit, vi skal fortsatt vise oss den verdig.

Johanne Halvorsen Øveraas og Ingeborg Skjølingstad