Det handler om ungene

Tidlig innsats i Haugesund kommune

Hege Østensjø, 10. kandidat

Hege Østensjø

Bystyrerepr. og 10. kandidat

Jordmødre og helsesykepleiere i kommunen gjør en viktig jobb for at ungene våre skal få den best mulige starten i livet. Tidlig innsats handler om at barn allerede i mors liv får støtte og starthjelp dersom det er behov for det. En god start kan være helt avgjørende for læring og utvikling.

I Haugesund Arbeiderparti har vi den siste fireårsperioden hatt fokus på tidlig innsats blant barn og unge. Hvilke tilbud Haugesund kommune kan gi for å sikre barn en best mulig start på livet. Og hvilke konsekvenser dette kan få for barnet.

Økt bemanning i jordmortjenesten

Det ble i første omgang satt av penger til å styrke jordmortjenesten i kommunen med en halv stilling. Kommunen søkte deretter om statlige midler til økt bemanning innenfor jordmor og helsesykepleiertjenesten. Haugesund kommune har fått innvilget støtte de siste fire årene, som har sikret økt bemanning av både jordmødre og helsesykepleiere, med henholdsvis tre og en halv jordmorstilling og 10 helsesykepleierstillinger. Det er også i år søkt om midler og 4. millioner kroner er innvilget.

Forebygging og tidlig innsats


Forebygging og tidlig oppdaging av faktorer som kan påvirke barns første levetid, er viktig for å gjøre starten best mulig. En god begynnelse vil være viktig for barns mulighet til å utvikle seg og påvirke evnen til å lære på best mulig måte. Både helsesykepleier og jordmor har en viktig jobb i dette arbeidet.

Hva gjør denne styrkingen av to viktige yrkesgrupper, for barn og unge i kommunen vår - og hvorfor er det viktig?

De siste årene har jordmortjenesten utviklet seg til å ha en sentral funksjon med både kartlegging av risikofaktorer, og god oppfølging av den gravide. Noen av disse risikofaktorene kan være rus, depresjon og vold i nære relasjoner.
Ved oppdaging av dette kan jordmor sørge for hjelp, og styrke sårbare familier og forberede dem på foreldrerollen. Det kan også være sykdom hos mor eller barn som krever tett oppfølging under svangerskapet.

Innvandrere har færre helsekonsultasjoner

Når det gjelder innvandrere viser tall fra 2012 at innvandrere hadde færre helsekonsultasjoner enn befolkningen forøvrig. Ikke-vestlige kvinner har også en økt risiko for dødfødsler i Norge. Her har svangerskapsomsorgen en viktig oppgave, og dette kan være kvinner som sjelden blir sett og hørt.


Jordmor-tilgjengelighet for barselkvinnen forebygger en rekke unødige problemer og senker stressnivået, slik at foreldrene kan konsentrere seg om å få gode rutiner og opparbeide trygghet og mestring i foreldrerollen.

Helsestasjonen avdekker risikofaktorer

Når barnet er født blir helsestasjonen neste instans for oppfølging av barn og foreldre. Her vil helsesykepleier kunne fange opp bl.a. språkvansker, dysleksi, synsvansker, stamming, matematikkvansker og hørselstap. Helsesykepleier vil i likhet med jordmor også kunne avdekke risikofaktorer som rus, depresjon, vold, psykisk og somatisk sykdom i familien, som igjen kan påvirke ungene.
Dette er viktige ting som kan være avgjørende for barnets evne og mulighet for læring og utvikling.
Helsesykepleier kan også henvise til hjelp for familier som trenger støtte og veiledning.
 
I Haugesund kommune jobbes det konkret med foreldreveiledning, økt tilgjengelighet i skolehelsetjenesten, hjemmebesøk etter utskrivelse barselavdeling, ammeveiledning og fast kontortid for helsesykepleier i barnehagene.

La oss gi ungene en best mulig start

Det er veldig bra at helsesykepleier- og jordmortjenesten i Haugesund er blitt styrket. Dette er lavterskeltilbud som er for alle.
Det har derfor vært en god investering å sette av penger i budsjett til denne styrkingen og vi må sikre å opprettholde dette.
 
Ungene våre bør ha de beste forutsetninger for en god start i livet. Jordmødre og helsesykepleiere i samspill med foreldre, skole og barnehage vil være med på å sikre dette.

Hege Østensjø - Tidlig innsats