Byen med rause og inkluderende lokalsamfunn

En raus og inkluderende by

Haugesund skal være en raus og inkluderende by.

Innbyggerne skal kunne leve gode liv enten de er født og oppvokst her i byen, i regionen, eller er flyttet hit av eget valg eller nødvendighet. Noen arbeidsinnvandrere er her i noen år for å arbeide. Noen blir værende og etablerer sine liv i byen.

Selv om byen ikke lenger har mottak for asylsøkere og flyktninger, er befolkningen mangfoldig og variert. Noen kommer fra kulturer så forskjellig fra vår at det tar tid å finne sin plass i samfunnet, å skape seg gode liv.

Å ha et sted å bo er grunnleggende for helse, arbeid, samfunnsdeltakelse, og for å ha et verdig liv. Ikke alle har ressurser til å eie sin egen bolig eller leie på det private boligmarkedet. Gjennom planer og byutvikling skal vi arbeide for at alle boliger og bomiljø skal ha gode kvaliteter, lys, tilgang på uteområder som gir gode boliger og bomiljø.

En boligpolitikk som fungerer

Arbeiderpartiet vil føre en boligpolitikk der kommunen tar ansvar for å bidra til at de som av ulike årsaker faller utenfor boligmarkedet, får bistand til å skaffe seg bolig og hjelp til å kunne bli boende i egen bolig. Vi vil arbeide for at kommunen kan søke å styre egne investeringer slik at de kan bidra positivt til gode og mangfoldige miljø.

Etter målrettet arbeid for at flere vanskeligstilte får hjelp til bosetting i fast bopel, har kommunen over lang tid ikke hatt bostedsløse.

Avviklingen av «Kommunegården» som kommunale boliger, innebærer blant annet integrering av vanskeligstilte i alle bydeler uten at det etableres dominerende negative miljø. Vi vil søke å motvirke etablering av ensartede sosioøkonomiske bydeler og bomiljø.

Det gjenstår noen bomiljø hvor arbeidet må fortsette og forsterkes. De som trenger det, må få hjelp til å mestre sin egen bo- og livssituasjon.

Husbanken og Startlån

Haugesund Arbeiderparti mener det er viktig at kommunen disponerer Husbankens økonomiske virkemidler på en slik måte at de kommer vanskeligstilte til nytte. Dette bidrar til at flere kan betale egne boutgifter og derved bo stabilt og varig i egen bolig. Gjennom kombinasjon av husbankens finansieringsordninger vil vi arbeide for å få bygget «ungdomsboliger». Startlån-ordningen må benyttes slik at også varig vanskeligstilte kan komme inn i det ordinære boligmarkedet.

Kommunen har kontakt med Husbanken sentralt, og vi ønsker å finne nye løsninger for transformasjon av eldre bydeler, slik at de kan være interessante for småbarnsfamilier. Dette gjelder boområder på Risøy, så vel som sentrumsnære bygater som Øvregata.

Tilskuddsordningen for boligtilpasning må benyttes slik at syke og uføre kan bo i eget hjem, og motta de nødvendige hjelpetjenester og kjenne seg trygge.

Haugesund Arbeiderparti mener det er viktig at kommunen til enhver tid skal ha nok boliger tilgjengelig, og at tilgjengelig boligmasse er av varierende størrelse og pris.

Haugesund Arbeiderparti vil:

  • At det bygges boliger med gode kvaliteter som kan gi gode oppvekstvilkår og levekår for alle

Integrering

Norge har et internasjonalt og moralsk ansvar for å ta imot flyktninger, og det er viktig at flyktninger som får opphold i Norge får tilbud om et sted å bo så raskt som mulig. Selv om byen ikke lenger har noe mottak, har byen ansvar for en mangfoldig befolkning.

Integrering er nøkkelen for et trygt og godt fellesskap, en by som bringer folk sammen og skaper møteplasser mellom ulike mennesker. Og at alle kan delta i utdanning, arbeid, kultur, friluftsliv, idrett, frivillighet og samfunnsgagnlig virksomhet.

Haugesund Arbeiderparti vil:

  • At Haugesund kommune skal fortsette å ta sitt ansvar for å bosette flyktninger i Haugesund
  • At alle nyankomne skal få kvalifisere seg gjennom enten grunnutdanning eller voksenopplæring som en del av introduksjonsordningen
  • At norskopplæringen skal bli mer differensiert, arbeidsrettet og tilpasset den enkeltes behov
  • Legge til rette for at flyktninger skal komme raskt i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram
  • Tilrettelegge for flere boliger til flyktninger som har fått lovlig opphold i Norge. Boligene må integreres i de ordinære bomiljøene, for å sikre best mulig integrering
  • Styrke viktige arenaer for sosialisering og integrering av nyankomne innvandrere, som Gamle Slaktehuset Allaktivitetshus, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Forandringshuset, Haugesund folkebibliotek og Breidablik læringssenter
  • Samarbeide med disse frivillige organisasjoner om møteplasser, språkkafeer – både for språk- og arbeidstrening
  • Åpne for et «Servicekontor» som kan tilrettelegge og bistå med praktisk informasjon til arbeidsinnvandrere og deres familier
  • Etablere et prøveprosjekt der flyktninger får raskere arbeidstrening i kommunen

Er du enig med Haugesund Arbeiderparti om Byen med rause og inkluderende lokalsamfunn?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!