Byen med et attraktivt næringsliv

Næringspolitikk

Næring og verdiskaping

Haugesund er, og skal forsterkes som, Norges Maritime Hovedstad. Vi ønsker at hele utdanningskjeden skal knyttes til et felles senter lokalisert i regionen. Den maritime klyngen vil fortsatt være et satsingsområde. Oljekrisen har ført til en stagnasjon innen næringen, men satsingen på mining, offshore vind, oppdrett og strømomforming i tillegg til det tradisjonelle næringsliv, bør gi et nytt løft for den Maritime (og Marine) næringen framover.

Vi er stolte av at en stor del av de norske sjøfolkene, er om bord på skip fra vår region. Rederiene har i 2018 over 8.000 sysselsatte. Og vi har en tilnærmet komplett næringsklynge.

Spesielt ser vi fram til utviklingen av MARcatch, som kan bli en svært viktig faktor innen forskning som etablerer Haugesund som Maritim hovedstad. Samarbeid med Norwegian Ocean Space Senter, bør gi Haugesund muligheten til å etablere et Havsenter i samarbeid med NTNU.

Samtidig trenger vårt næringsliv å utvikles. Vi har tro på samarbeidet med nabokommunene med det nye selskapet Haugaland Næringspark AS, som ble skilt ut fra Haugaland Kraft. I tillegg til satsingen på Ren Energi innen NCEC i samarbeid med nabokommuner i regionen, vil vi utvikle den unike, grønne næringsparken på Gismarvik. Vi skal være ambassadører for en næringspark for framtiden med fokus på klima.

Gjennom nyskapning og forskning skapes langsiktige arbeidsplasser.  Haugesund Arbeiderparti vil fortsatt ha et sterkt og tett samarbeid med de andre kommunene i Rogaland for å ivareta Vestlandets næringspolitiske interesser.

Det er behov for at den offentlige utdanningen samkjøres enda bedre sammen med næringen. Både næringen og det offentlige må sørge for nok læreplasser av god kvalitet. Det tette samarbeidet med Høgskolen på Vestlandet (HVL) skal fortsette.

Haugesund Arbeiderparti vil:

 • Styrke utdanningen i maritim sektor ved økt samarbeid med næringen
 • Videreutvikle Haugesund som Maritim hovedstad ved å styrke samarbeidet via Maritimt Forum
 • Legge til rette for at MARcatch blir en forskningspark som bygger på samarbeid mellom næringslivet, akademia og andre offentlige instanser

I løpet av høsten vil HVL vite om de får 4 PhD-linjer. Får de det, vil Haugesund få Universitetsstatus i 2023. Vi kan bygge forskningskompetanse på samarbeid med flere universiteter, nasjonalt og internasjonalt. Samtidig må denne kompetansen bygges rundt det vi har i dag innenfor det private næringsliv, som har verdensledende kompetanse innen subsea.

Haugesund Arbeiderparti vil:

 • Styrke samarbeidet «mellom Bokn og Bjørnen»
 • At Haugesund, som regionsenter, skal være pådriver for nyetablering av arbeidsplasser
 • At Haugesund kommune skal søke å handle lokalt
 • Etablere en forskningspark i samarbeid mellom næringsliv, akademia og det offentlige
 • At fokus skal være på regionens verdensledende kompetanse innen maritime operasjoner, subsea, og samarbeide på tvers av tradisjonelle samarbeidsarenaer
 • Gå i front for nye næringer med basis i forskning, teknologi og kunnskapsmiljøene på Haugalandet
 • Være fødselshjelper for etablering av ny næring, gjerne gjennom bedrifter som Gründerloftet og Ressurssenteret
 • Gjennom samarbeid med næringslivet og næringsforeningen skal Haugesund kommune være årvåken for endringer i arbeidsmarkedet, markedsendringer og omstillingsbehov – for å kunne bidra positivt i slike prosesser

Vi ønsker å styrke arbeidet med Karmsund Havn på Killingøy og utvikle havnen på Gismarvik. Karmsund Havn er i ferd med å utvikle seg til en av Norges viktigste havner. Den vil bli enda viktigere framover for regionen, og vi vil sammen med nabokommunene utvikle denne ytterligere.

Haugesund Arbeiderparti vil:

 • Satse på interkommunale næringsparker og havn
 • Finne bærekraftige løsninger som ivaretar klima både i Gismarvik Næringspark og Karmsund Havn

Initiativ som styrker norsk arbeidsliv og den norske modellen

Ingen er tjent med sosial dumping. Byggenæringens Landsforenings (BNL) initiativ for å forebygge svart arbeid vil Arbeiderpartiet ta videre inn i andre næringer. Vår velstand og velferd bygger på høy grad av organisering i arbeidslivet ved f.eks. NHO og LO. Dette er grunnlaget for Den Norske Modellen. For Haugesund kommune blir det viktig å kreve garantier i anbudsprosesser, slik at intensjonen til BNL ivaretas. Vi ønsker fortsatt at kommunen ikke skal ta i bruk midlertididige arbeidsplasser, som vi i dag ser dominerer når nye stillinger opprettes i regionen.

I et målrettet arbeid og et seriøst arbeidsliv vil Haugesund Arbeiderparti ta i bruk både norsk og utenlandsk arbeidskraft, til beste for den enkelte og hele samfunnet. Det må skapes handling, holdning og et kontrollapparat for å unngå sosial dumping og utnyttelse av arbeidstakere. Samarbeid med partene i arbeidslivet sikrer dette arbeidet. Vi opprettholder kravene fra Rogalandsmodellen med krav om lærlinger i alt arbeid som gjøres og maks ett nivå av underleverandører.

Haugesund Arbeiderparti vil:

 • Sørge for at alle kommunale anbudsrunder ivaretar ansatte i alle deler av byggeprosessen, motarbeider sosial dumping og fortsatt fremmer inntaket av lærlinger med rapportering

Næring i Haugesund sentrum

Haugesund sentrum må styrkes som regionsenter ved at det etableres flere arbeidsplasser. Kommuneplanen må tydelig tilrettelegge for områder avsatt og egnet til kontorarbeidsplasser med god og egnet infrastruktur. Videre må sentrumshandelen styrkes. Detaljhandelen utfordres allerede, og vil utsettes ytterligere for press fra netthandel. Haugesund sentrum er avhengig av tilfredsstillende detaljhandel for å kunne ha et levende bysentrum. Vi ser at nedgangen har stoppet, men fortsatt krever det stort fokus på dette i mange år framover før en kan friskmelde sentrum. Handelsnæringen selv må omstille seg, noe som ikke kommunen alene kan ta ansvar for.

Haugesund Arbeiderparti vil:

 • Videreføre dialog mellom kommune og eiendomsutviklere som ble etablerte i inneværende periode. Dette for å skape forståelse for den byutvikling kommunen har vedtatt. Samtidig skal kommunen få tilbakemelding på eventuelle hindringer for næringsetablering i sentrum
 • Fortsette oppgradering av byens sentrum for å skape trivsel for byens innbyggere og motivasjon for gårdeiere til å foreta nødvendig oppgradering av fasader og butikklokaler
 • Foreslå en «Næringsutvikler for sentrum» underlagt kommunens Næringssjef. I dag er det liten samkjøring mellom eiendomsutviklere, gårdeiere og næringsaktører (brukere) i sentrum. En Næringsutvikler kan bidra til å fremme felles interesser for disse aktørene, skape bedre samarbeid, synliggjøre muligheter, aktiv jobbe for å fremme nyetableringer fra eksterne aktører og foreslå sentrumstiltak som fremmer næringsutvikling i Haugesund sentrum
 • Vurdere om kommunen bør investere sammen med næringslivet for å fremme etableringer i sentrum – se punkt under om samordning av kommunens eiendomsmasse

Haugesund Arbeiderparti foreslo i 2017 ny strukturering og organisering av kommunens eiendom- og bygningsmasse. Hensikten er både for å profesjonalisere forvaltning av disse verdiene, sikre godt vedlikehold og styrke kompetansen på prosjektgjennomføring. I tillegg kan en slik enhet også ta en aktiv utviklingsrolle i Haugesund sentrum. Gjennom oppkjøp av flere bygårder i samme kvartal, kan kommunen tilrettelegge for større utvikling av komplisert eierstruktur. Slik kan kommunen ta aktivt grep om sentrumsutviklingen.

Politisk ansvarliggjøring av kommunens næringspolitikk

Haugaland Vekst har ivaretatt både regionens og kommunens næringspolitikk i en årrekke. Dagens flertallsposisjon iverksatte endring av denne ordningen.

Kommunens næringspolitikk blir utarbeidet i for lang avstand fra kommunens administrasjon og overordnede kommuneplaner. Kommunens næringspolitikk har hatt lite forankring blant kommunens folkevalgte.

I 2019 ble denne funksjonen løftet ut av Haugaland Vekst og ny Næringssjef ansatt i Haugesund kommune.

Haugesund Arbeiderparti vil:

 • Ha en aktiv næringspolitikk som tilrettelegger for både å videreutvikle eksiterende næring, men også fremmer etablering av ny næring
 • Få på plass en ny Næringsplan for Haugesund kommune
 • Ha en kommuneplan som styrker arealplaner som tydelig tilrettelegger for «rett funksjon på rett plass». Dette skaper forutsigbare rammer for både eksisterende næring, næringsutvikling og eiendomsutviklere
 • At kommunen er løsningsorientert opp mot næringslivet innenfor rammen av Areal og Transportplan og mot kommuneplanen
 • At Haugesund skal få en byvekstavtale med staten i neste NTP-periode

Industripolitikk

Det vil alltid være jobb Nr 1 for Arbeiderpartiet å aktivt legge til rette for flere arbeidsplasser – spesielt innen det private næringsliv. Vi skal fortsette å drive en aktiv næringspolitikk. Slik vi har gjort ved å direkte kontakte potensielle næringsaktører for at de skal slå seg ned i vår region.

Haugesund som regionsenter har en viktig jobb å, sammen med nabokommuner, legge til rette for flere industriarbeidsplasser og samtidig beholde de vi har.

For Haugesunds innbyggere er både Aibel og Hydro Karmøy «våre» arbeidsplasser. Det betyr at haugesundere pendler til Karmøy og vise versa. Utviklingen de siste årene har vist at industriarbeidsplasser bør og skal være i Norge. Vi har verdensledende industriarbeidere og fagfolk, som sammen med ingeniører viser kompetanse i verdenstoppen. Hydro med verdens reneste aluminiumsproduksjon, og Aibel som vant verdensmesterskapet i plattformbygging med Johan Sverdrup produksjonsplattformen.

Sammen med Sunnhordland og Kværner, har vår region mellom Bokn og Bjørnen en unik mulighet til å gjøre regionen til verdensledende innen operatørvirksomhet innen olje/gass, flytende havvind og surveillance – kartlegging av havbunnen for framtidig gruvedrift.

MET-centre, som er vi medeier i, har fått Arena-status av staten. Ambisjonen er å vokse og bli et nasjonalt testsenter for flytende vindmøller, og lande Utsira Nord som fullskala industri-vindmøllepark utenfor vår kyst. Her må politikere i Karmøy og Haugesund fortsette det gode samarbeidet.

Et annet stort cluster vi er medeiere i, NCE Maritime Clean Tech, vil spille en viktig rolle i realiseringen av elektrisk båt mellom øyene utenfor Haugesunds fastland. De har fått katapult-funksjon til utprøving/testing av nye, grønne løsninger innenfor den maritime klyngen. Her har vi vært proaktive og ligger blant de fremste i landet mot en selvgående båt.

Flere bedrifter i regionen er med på kartlegging av havbunnen, bl a Saga Subsea og Reach, der Kystdesigns ROV-teknologi er forutsetninger. Også Universitetene bruker Kystdesigns utstyr.

Haugaland Kraft har et spennende «laboratorium» på Utsira, der målet er fornybar, uavhengig kraftforsyning til øya. Her skal vi være pådrivere.

Haugesund Arbeiderparti vil arbeide sammen med våre nabokommuner for å legge til rette for flere arbeidsplasser på vår felles Næringspark på Gismarvik. Her ser vi muligheten for å styrke de grønne næringsarbeidsplassene i tillegg til de vi har fra før. Dette kan sikres med en fortsatt aktiv næringspolitikk sammen med våre naboer.

 • Arbeide for at Haugesundregionen blir Norges Flytende Havvindshovedstad med et nasjonalt testsenter
 • Støtte opp om Haugaland Krafts fornybarforskning på Utsira
 • Aktivt arbeide for at Aibel og andre leverandører skal få nye plattformer innenfor havrommet i tillegg til olje/gass-posisjonen
 • Samarbeide med nabokommuner om å gjøre Gismarvik næringspark til Norges Grønne næringspark
 • Bruke Maritime Clean Tech til å løfte Verftsindustrien mot flere arbeidsplasser i regionen

Er du enig med Haugesund Arbeiderparti om Byen med et attraktivt næringsliv?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!