Kommunen som en attraktiv arbeidsgiver

I et seriøst og anstendig arbeidsliv

Haugesund arbeiderparti bygger sine prinsipper for arbeidslivet på den norske modellen. Den innebærer dialog og tillit mellom tre viktige parter i samfunnet. Dette trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten – forutsetter sterke og representative organisasjoner.  

I tillegg til arbeidsmiljøloven er det to viktige avtaler som regulerer hvilke forhold vi skal ha på arbeidsplassen i Norge. Hovedavtalen regulerer bl.a. rettigheter og plikter, arbeidstidsbestemmelser etc. I disse dager er IA avtalen (om Inkluderende Arbeidsliv) igjen under diskusjon. Den innebærer en forpliktelse til, og retningslinjer for å følge opp sykemeldte arbeidstakere. Det er vesentlig at kontakten med arbeidsplassen opprettholdes selv over lang tids sykemelding. 

Det er et hovedmål for Haugesund AP å legge til rette for en aktiv næringspolitikk som tar hensyn til miljøet, byen og innbyggerne. Det skal legges til rette for at det kan skapes nye arbeidsplasser. 

Haugesund Arbeiderparti vil gjennom vår politikk at Haugesund kommune skal:

 • Legge til rette for flere arbeidsplasser sjøl og i samarbeide med nabokommuner
 • Ta vare på allerede etablerte arbeidsplasser
 • Arbeide aktivt for bedre integrering i arbeidslivet
 • Arbeide mot alle former for diskriminering i arbeidslivet
 •  Oppfordre næringslivsaktørene til å øke antall lærlingplasser i sine virksomheter
 • I sine avtaler med næringslivet ha oversiktlige kontraktsforhold der antall ledd er få, slik at man unngår mulighet for sosial dumping og konkurransevridning
 • Bidra til redusert ungdomsledighet ved bl.a å øke antall lærlingeplasser i kommunen

Haugesund kommune skal være en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass

Haugesund kommune er en av regionens største arbeidsplasser med nesten 2.300 ansatte. Kommunen skal tilby en rekke lovpålagte tjenester, men også ha et selvstendig ansvar for å utvikle både byen og organisasjonen på en bærekraftig og fremtidsrettet måte.  

Kommunens ansatte ønsker å levere best mulig tjenester og service til innbyggerne. På alle felt utvikles nå raskt et utall digitale verktøy og løsninger. Digitalisering er ikke noe mål i seg selv, men digitale løsninger skal tas i bruk der de bidrar til bedre service og tjenester. Ethvert tjenesteområde sees på spesielt der både tjenestetilbud, kvalitet, omfang og både fremtidsrettede og digitale løsninger vurderes.

I overgangen til mer og mer digitaliserte tjenester, må kommunen satse på omfattende og obligatorisk opplæring. Medarbeiderne på alle nivå må får tilstrekkelig opplæring til å ta i bruk og beherske de digitale verktøy som er nødvendige for å utføre jobben på best mulig måte. Kommunesektoren består av kompetanseintensive arbeidsplasser, og utvikling av egne ansatte er viktig for å dekke kompetansebehovet fremover. Digitalisering og omstilling gjør det nødvendig å finne gode metoder for læring i tråd med virksomhetens behov.

Arbeiderpartiet vil:

 • At det etableres en helhetlig arbeidsgiverstrategi for Haugesund kommune. Strategien skal bl.a bidra til å redusere sykefravær, styrke trivsel, bidra til attraktivitet og rekruttering, synliggjøre karriereveier, bidra til godt lederskap, kompetanseutvikling og høy etisk standard.
 • At det utarbeides en helhetlig digitaliseringsstrategi med fokus på samkjøring og implementering av nye digitale løsninger for Haugesund kommune. Målsetningen er også en overordnet gjennomgang av tjenestetilbudet for å sikre at man etablerer systemer som kan benyttes på tvers av organisasjonen.

Trygge og forutsigbare arbeidsforhold

Haugesund kommune skal være en god og inkluderende arbeidsgiver som skal samarbeide med organisasjonene i arbeidslivet. Arbeiderpartiet vil verne om arbeidstakernes helse, trygghet og velferd. Ledere i kommunen må være i stand til å skjøtte sine forpliktelser som arbeidsgiver. De skal forvalte sine lederoppgaver på en trygg og forutsigbar måte. Dette betyr blant annet å ivareta god sykefraværsoppfølging og jobbe aktivt for å få ned sykefraværet   

Haugesund kommune skal ha gode rutiner for praktisk håndtering av varsling og varslere i tråd med dagens lovverk, slik at den som varsler om alvorlig feil kan være trygg på at dette ikke fører til noen negative reaksjoner mot den enkelte eller kollegaer.

Haugesund AP har som mål at:

 • Haugesund Kommune skal tilby 100% stilling til alle som ønsker fulltid. Det bør gjelde innen alle tjenesteområder. Vi vil være en heltids-kommune
 • Haugesund kommune skal aktivt kartlegge kompetanse og om mulig bruke personer i egen organisasjon med restarbeidsevne før avtaler/kjøp av tjenester vurderes  
 • Haugesund kommune søker å bruke langtidsledige med forsørgeransvar til sommerjobber og vikararbeid dersom de har relevant kompetanse til å utføre arbeidet
 • Haugesund kommune skal være best på kvalifisering
 • Antall lærlinger i Haugesund kommune økes fra 2 til 3 pr. 1000 innbyggere. Både voksne og ungdom skal få mulighet til lærlingeplass
 • Flest mulig arbeidstakere kan være i arbeid til oppnådd pensjonsalder gjennom en god seniorpolitikk
 • Haugesund kommune skal intensivere og utvikle samarbeidet med andre sektormyndigheter for å forbygge sosial dumping og svart arbeid
 • Haugesund kommune skal fortsatt sørge for at anbudsprosesser for egne bygg ivaretar ansatte i alle deler av byggeprosessen for å forebygge sosial dumping

Haugesund Arbeiderparti vil:

 • At de ansatte i kommunen skal være trygge på at deres jobb ikke blir satt ut på anbud
 • At vi i neste periode skal innføre trepartssamarbeid også på kommunenivå
 • At arbeidet med å redusere sykefraværet intensiveres, gjerne gjennom trepartssamarbeid om utviklingsprosjekter
 • At Haugesund kommune etablerer praksisplasser som inkluderer språktrening  
 • At Haugesund skal ha gode rutiner for praktisk håndtering av varsling og varslere
 • At omstilling, fornyelse og utvikling i kommunen skjer i nært samarbeid med de ansatte

Er du enig med Haugesund Arbeiderparti om Kommunen som en attraktiv arbeidsgiver?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!